ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

1-Enfeksiyon Kontrol Komitesi :
11 Ağustos 2005 tarihinde 25903 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanması konu ile ilgili sorunları tespit edilmesi, çözüme yönelik faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletilmesini sağlayan sorumlu komitedir.

2.Görev,Yetki ve Sorumlulukları :

 • Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
 • Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
 • Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
 • Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
 • Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
 • Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,
 • Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
 • Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
 • Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
 • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

3-Komitenin Toplanma Süresi : 3 ayda bir toplanmaktadır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim Dr. Ulaş YANIK
2 Enfeksiyon Uzmanı (Komite Başkanı) Uz.Dr.Gülden BİLİŞİK
3 Üye Uz.Dr.İlker PARMAKSIZ
4 Üye Uz.Dr.Serpil ERDOĞAN
5 Üye Uz.Dr.İbrahim ÖZCAN
6 Üye Uz.Dr.Şemsettin BOZGEYİK
7 Üye Uz.Dr.Mehmet AKSOY
8 Üye Dr.Ali Özgür GÖZCÜ
9 Üye Uz.Dr.Şenel BOLAT
10 Üye Op.Dr.Bora ÜSTÜNSOY
11 Üye Op.Dr.Teyfik KARABOYUN
12 Üye Op.Dr.Manolya YILMAZ BELGİN
13 Üye Op.Dr.Derya ULUSOY
14 Üye Sultan YÜKSEL
15 Üye Ebru ÖĞÜTMEN (Ecz.)
16 Üye Ceren KILINÇ (Enfeksiyon Hemşiresi)
17 Üye Sevda KÖSEEMİNOĞLU
18 Üye Sibel ŞAHİN
19 Üye Merve YILDIZ
20 Üye Hakan SAYINBATUR
21 Üye Kübra KEKLİCEK
22 Üye Melike ÖRDEK
23 Üye Pembe KARA
24 Üye Rabia ÖZSÖNMEZ
25 Üye Emine KILIÇ
26 Üye Esra TETİK
27 Üye Gafure ÖZAVCI