ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

1-Enfeksiyon Kontrol Komitesi :
11 Ağustos 2005 tarihinde 25903 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanması konu ile ilgili sorunları tespit edilmesi, çözüme yönelik faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletilmesini sağlayan sorumlu komitedir.

2.Görev,Yetki ve Sorumlulukları :

 • Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
 • Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
 • Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
 • Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
 • Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
 • Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,
 • Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
 • Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
 • Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
 • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

3-Komitenin Toplanma Süresi : 3 ayda bir toplanmaktadır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1BaşhekimDr. Selahattin VURAL
2Enfeksiyon Uzmanı (Komite Başkanı)Uz.Dr.Gülden BİLİŞİK
3ÜyeDr.Mehmet Fatih KORKMAZ
4ÜyeUz. Dr. Ahmet Onur YİĞİT
5ÜyeUz.Dr.İbrahim ÖZCAN
6ÜyeUz.Dr.Şemsettin BOZGEYİK
7ÜyeUz.Dr.Mehmet AKSOY
8ÜyeDr.Ali Özgür GÖZCÜ
9ÜyeUz.Dr.Şenel BOLAT
11ÜyeOp.Dr.Serhan KANEVETCİ
12ÜyeOp.Dr.Manolya YILMAZ BELGİN
14ÜyeCeren KILINÇ
15ÜyePınar ÖZKAN(Ecz.)
16ÜyeRabia ÖZSÖNMEZ (Enfeksiyon Hemşiresi)
17ÜyeErcan KURT
18ÜyeGuzide KULOĞLU
19ÜyeMerve YILDIZ
20ÜyeAbdurrahim ÖZTÜRK
21ÜyeAyşenur ÖZDEMİR
22ÜyePembe KARA
23ÜyeRabia ÖZSÖNMEZ
25ÜyeEsra TETİK
26ÜyeGafure ÖZAVCI