KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

 

1- Klinik Kalite Komisyonunun Görevleri

1-Bünyesindeki sağlık kuruluşlarının klinik kalite çalışmalarını izlemek, ilgili birim amirine raporlamak.

2- Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatları sağlık kuruluşlarına iletmek, bu talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaları izlemek.

3- İl sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen klinik kalite toplantılarına iştirak etmek.

4- Bakanlıkça belirlenen hedefler dışında, bünyesindeki sağlık kuruluşlarının gösterge hedeflerini belirlemek, hedefe ulaşma düzeylerini izlemek ve değerlendirmek.

5- Sağlık kuruluşlarının, klinik kalite veri kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerini değerlendirmek, veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları izlemek.

6-Sağlık kuruluşlarının, klinik kalite geri bildirim raporlarını değerlendirmek, klinik kalitenin iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri izlemek.

7- Bünyesindeki sağlık kuruluşlarında karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini ilgili birim amirine raporlamak.

8-İl düzeyinde klinik kalite süreçleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerektiğinde eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi yönünde il müdürlüğü ile koordineli çalışmak

2-Kalite Direktörlüğünün Klinik Kaliteye Yönelik Görevleri

1-Klinik kalite iyileştirme komitesinin sekreteryasını yürütmek.

2- Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlamak.

3-USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek.

4-Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet önerilerini üst yönetime raporlamak.

5-Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek

3-Klinik Kalite İyileştirme Komitesinin Görevleri

1-Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarının Bakanlıkça yayımlanan “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri” doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.

2- Sağlık olgusu bazında izlenen tüm klinik kalite göstergeleri ile ilgili veri kalitesini değerlendirmek, veri kalitesi ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

3-Klinik kalite göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarını (Klinik Kalite Karar Destek Sistemi-K3DS) ve HBYS’den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak.

4-Gösterge bazında hedeflere ulaşma düzeyini değerlendirmek, hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak.

5-Gösterge bazında belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

6-Kuruluşta izlenen her sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üçer aylık periyotlarda rapor oluşturmak.

 

4-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

  • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
  • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

5- Komitenin Toplanma Süresi : 3 ayda bir toplanmaktadır.

 

6-Komitede Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim(Komite Başkanı) Dr. Ulaş YANIK
2 Başhekim Yardımcısı(Üye) Uz.Dr.İlker PARMAKSIZ
3 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü(Üye) Sultan YÜKSEL
4 Kalite Yön.Direktörü(Üye ) Sibel ŞAHİN
5 Ortopedi Uzmanı(Üye) Op.Dr.Teyfik KARABOYUN
6 Genel Cerrahi Uzmanı(Üye) Op.Dr.Bora ÜSTÜNSOY
7 Nöroloji Uzmanı(Üye) Uz.Dr.Ali Yavuz SERTPOLAT
8 Göğüs Hastalıkları Uzmanı(Üye) Uz.Dr.Ufuk MEMİŞ
9 Üroloji Uzmanı(Üye) Op.Dr.Cihanser YURTSEVEN
10 Kalite Personeli(Üye) Ceren KILINÇ
11 Kardiyoloji Uzmanı(Üye) Uz.Dr.Fatih POYRAZ
12 Dahiliye Uzmanı(Üye) Uz.Dr.İmam GÖKSU
13 Dahiliye Uzmanı(Üye) Uz.Dr.Şenel BOLAT
14 Bilgi İşlem Sorumlusu(USS) Sabahattin KOÇ