KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

 

1- Klinik Kalite Komisyonunun Görevleri

1-Bünyesindeki sağlık kuruluşlarının klinik kalite çalışmalarını izlemek, ilgili birim amirine raporlamak.

2- Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatları sağlık kuruluşlarına iletmek, bu talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaları izlemek.

3- İl sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen klinik kalite toplantılarına iştirak etmek.

4- Bakanlıkça belirlenen hedefler dışında, bünyesindeki sağlık kuruluşlarının gösterge hedeflerini belirlemek, hedefe ulaşma düzeylerini izlemek ve değerlendirmek.

5- Sağlık kuruluşlarının, klinik kalite veri kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerini değerlendirmek, veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları izlemek.

6-Sağlık kuruluşlarının, klinik kalite geri bildirim raporlarını değerlendirmek, klinik kalitenin iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri izlemek.

7- Bünyesindeki sağlık kuruluşlarında karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini ilgili birim amirine raporlamak.

8-İl düzeyinde klinik kalite süreçleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerektiğinde eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi yönünde il müdürlüğü ile koordineli çalışmak

2-Kalite Direktörlüğünün Klinik Kaliteye Yönelik Görevleri

1-Klinik kalite iyileştirme komitesinin sekreteryasını yürütmek.

2- Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlamak.

3-USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek.

4-Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet önerilerini üst yönetime raporlamak.

5-Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek

3-Klinik Kalite İyileştirme Komitesinin Görevleri

1-Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarının Bakanlıkça yayımlanan “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri” doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.

2- Sağlık olgusu bazında izlenen tüm klinik kalite göstergeleri ile ilgili veri kalitesini değerlendirmek, veri kalitesi ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

3-Klinik kalite göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarını (Klinik Kalite Karar Destek Sistemi-K3DS) ve HBYS’den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak.

4-Gösterge bazında hedeflere ulaşma düzeyini değerlendirmek, hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak.

5-Gösterge bazında belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

6-Kuruluşta izlenen her sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üçer aylık periyotlarda rapor oluşturmak.

 

4-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

  • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
  • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

5- Komitenin Toplanma Süresi : 3 ayda bir toplanmaktadır.

 

6-Komitede Görevli Kişiler :

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Başhekim(Komite Başkanı)Dr. Selahattin VURAL
2Başhekim Yardımcısı(Üye)Dr.Mehmet Fatih KORKMAZ
3Hemşirelik Hizmetleri Müdürü(Üye)Ceren KILINÇ
4Kalite Yön.Direktörü(Üye )Guzide KULOĞLU
5Ortopedi Uzmanı(Üye)Op.Dr.Serhan KANEVETCİ
6Genel Cerrahi Uzmanı(Üye)Prof. Dr. Yusuf YAĞMUR
7Nöroloji Uzmanı(Üye)Uz.Dr.Ali Yavuz SERTPOLAT
8Göğüs Hastalıkları Uzmanı(Üye)Uz. Dr. Cengiz AYARECİ
9Üroloji Uzmanı(Üye)Op.Dr.Cihanser YURTSEVEN
10Kardiyoloji Uzmanı(Üye)Uz.Dr.Serdar KEÇEOĞLU
11Dahiliye Uzmanı(Üye)Uz. Dr. Cihan ÖZTÜRK
12Dahiliye Uzmanı(Üye)Uz.Dr.Şenel BOLAT
13Bilgi İşlem Müdürü(USS)Cihan KAPLAN